المقاله المعماری
Date : ۰۷-۰۱-۱۳۹۶
این مقاله به فضای معماری متاثر از فضای اربعین پرداخته است.
بیشتر
النقاشی الاربعین
Date : ۰۷-۰۱-۱۳۹۶
نقاشی منتخب از نقاشان یاران اصحاب الحسین ع
بیشتر
العکس المنتخب
Date : ۰۷-۰۱-۱۳۹۶
الآثار الصفحه الاصلیعکس منتخب از بین ۳۰۰۰ عکس ارسال شده توالآثار الصفحه الاصلیالآثار الصفحه الاصلیالآثار الصفحه الاصلیسط شرکت کنندگان در مسابقه.
بیشتر
الفیلم المستند
Date : ۰۷-۰۱-۱۳۹۶
الالآثار الصفحه الاصلیالآثار الصفحه الاصلیالآثار الصفحه الاصلیالآثار الصفحه الاصلیاین مستند به حال و هوای مسافرین اربعین می پردازد.
بیشتر